תנאי השתתפות בפעילות בפייסבוק / אינסטגרם

1. הגדרות

1.1. תנאי ההשתתפות בפעילות יהיו כמפורט בתקנון זה להלן;

2.1. התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים, לכלל הציבור;

3.1. במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה להוראות כל מסמך או פרסום אחר, תגברנה הוראות התקנון;

4.1. “עורכת הפעילות” – גו נייצ’ר ישראל ייבוא ושייוק בע”מ.

5.1. “משתתף” – כל אדם מעל גיל 13 ,בעל פרופיל אישי פעיל באתר פייסבוק (www.facebook.com) או אינסטגרם (www.instagram.com) אשר פעל בהתאם להוראות ולהנחיות כאמור בתקנון זה.

6.1 . חברות ו/או קבוצות ו/או התארגנויות ו/או כל גוף שאיננו אדם פרטי בעלי פרופיל באתר פייסבוק או אינסטגרם, אינם רשאים להשתתף בפעילות. משתתף המחזיק במספר פרופילים אישיים בפייסבוק או באינסטגרם רשאי לעשות שימוש בפרופיל אחד בלבד במסגרת השתתפותו בפעילות.

7.1. “פעילות” – פעילות אשר תתנהל מעת לעת, בין המשתתפים בדף הפייסבוק או האינסטגרם.

8.1. “תקופת הפעילות” – אלא אם נאמר מפורשות אחרת, הפעילות אינה קצובה בזמן ותמשך לפי בחירתה הבלעדית של עורכת הפעילות. עורכת הפעילות תהיה רשאית להפסיק ו/או לחדש את הפעילות בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

9.1. “פרס” – הפרס הינו אישי לזוכה בלבד, ואינו ניתן להסבה ו/או לשינוי ו/או להחלפה ו/או להמרה. בהתאם לתנאי ההשתתפות שיוצגו בעמוד הפייסבוק או באינסטגרם, כל משתתף שעמד בתנאי ההשתתפות כמפורט להלן, וייבחר כזוכה על-ידי עורכת הפעילות, יזכה בפרס אשר יוגדר בעמוד הפייסבוק או האינסטגרם.

2. אופן ההשתתפות בפעילות

1.2. על המשתתפים להיכנס בתקופת הפעילות לעמוד הפייסבוק או האינסטגרם, בו יוצגו מעת לעת נושאים שונים. המשתתפים יתבקשו לענות בתקופת הפעילות על שאלה ו/או להוסיף תמונה ו/או לעמוד בתנאי הפעילות כפי שיוצגו בעמוד הפייסבוק או האינסטגרם.

2.2. לאחר העלאת נושא הפעילות מטעם עורכת הפעילות בעמוד הפייסבוק או האינסטגרם, יתאפשר למשתתפים להגיב לנושא הפעילות באזור המיועד לכך ולזכות בכפוף לתנאי תקנון זה בפרס.

3.2. האחריות על העלאת התכנים מטעם המשתתפים, חלה אך ורק על המשתתפים ולעורכת הפעילות אין ולא תהיה כל אחריות בגין תכנים אשר לא הועלו ו/או לא נוצרו באופן תקין ו/או שיש קשיים כלשהם בצפייה בהם.

4.2. תנאי להשתתפות בפעילות הוא העלאת תוכן תקין אשר נוצר והועלה כדין לעמוד הפייסבוק או האינסטגרם בהתאם לאמור בסעיף זה. כל המעוניין להשתתף בפעילות, מוותר כתנאי מוקדם לזכאותו להשתתף, על כל טענה בקשר עם אי קליטת התוכן בעמוד הפייסבוק או האינסטגרם, או בקשר עם מחיקתו.

5.2. יובהר כי עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות להסיר משתתפים ו/או תגובות משתתפים מעמוד הפייסבוק או האינסטגרם, אשר על-פי שיקול דעתה הבלעדי, יש בהשתתפותם ו/או תגובותיהם, כדי לפגוע ו/או להזיק ו/או להפריע לפעילות בפייסבוק או באינסטגרם.

6.2. משתתף, אשר פרטיו האישיים (כפי שהוצגו באתר פייסבוק או אינסטגרם) אינם מאפשרים פניה חוזרת אליו ו/או זיהויו על-ידי עורכת הפעילות, לא יחשב כמשתתף לצורך פעילות בעמוד הפייסבוק כאמור.

3. הצהרות והתחייבות המשתתף

1.3. כי הוא בעל זכויות הקניין והקניין הרוחני המלאות והבלעדיות לתוכן אשר העלה לעמוד הפייסבוק או האינסטגרם.

2.3. כי הוא לא יעלה לעמוד הפייסבוק או האינסטגרם תוכן אשר עלול להפר כל דין לרבות תוכן שעלול להפר זכויות ו/או לפגוע בזכויות של כל אדם ו/או גוף אחר (לרבות זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות).

3.3. כי הוא לא יעלה לעמוד הפייסבוק או האינסטגרם תוכן ו/או מידע המכיל תכנים מיניים, פרובוקטיביים, בלתי נאותים, פוגעניים, טורדניים, עוינים, מעליבים, אלימים, גזעניים, או מידע המהווה פגיעה בפרטיותו של אדם, מידע שקרי, מידע בעל אופי בלתי חוקי ו/או מידע בעל כל תוכן בלתי ראוי אחר.

4.3. ידוע למשתתף כי עורכת הפעילות לא תישא בשום אחריות לגבי תביעות בנושא תוכן ו/או המידע, ובמקרה שיתברר כי התוכן ו/או המידע מפר חיובים המוטלים על המשתתף כאמור בכללים אלה ו/או על פי כל דין, תחול האחריות המלאה והבלעדית על המשתתף, ויהיה עליו לשפות ולפצות את עורכת הפעילות בגין כל נזק שיגרם עקב כך.

5.3. כי עורכת הפעילות תהיה רשאית לעשות בתוכן ו/או במידע אשר הועלה לעמוד הפייסבוק או האינסטגרם, כל שימוש לפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות שימוש מסחרי, העתקה, שכפול, שידור, הצגה בציבור, אחסון וכל פעולה שבעל זכות יוצרים רשאי ויכול לעשות בתוכן ו/או במידע על פי כל דין, הכל ללא תשלום תמלוגים למשתתף, בכל העולם, וללא הגבלת זמן, וכי עצם העלאת התוכן ו/או המידע לעמוד הפייסבוק או האינסטגרם, מהווה ויתור באופן בלתי חוזר על זכות העשויה להיות למשתתף בקשר עם התוכן ו/או המידע ועל כל טענה בעניין.

4. בחירת הזוכה

1.4. בחירת הזוכה תיעשה על-פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות.

2.4. קביעת עורכת הפעילות בדבר זהות המשתתף הזוכה תהיה סופית ואינה ניתנת לערעור.

3.4. המשתתף מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בנוגע להחלטתה בדבר זהות הזוכה.

4.4. עורכת הפעילות שומרת על הזכות לפסול כל משתתף מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בגין העלאת תכנים אשר אינם נתפסים על ידה כראויים, ולמנוע מאותו משתתף ליטול חלק בפעילות.

5.4. במקרה של חשד כלשהו שמשתתף הפר את תנאי תקנון זה ו/או שהשתתפות (שלו ו/או של אחרים) נעשתה תוך הפרת תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה ו/או עקב שימוש באמצעים בלתי כשרים ו/או לא נאותים ו/או תחבולה ו/או כל פעולה שלא כדין שלו ו/או של אחרים, ו/או שהזכייה בפרס נעשתה תוך הפרת תנאי תקנון זה עקב שימוש באמצעים כאמור לעיל ו/או תוך נקיטת פעולה כלשהי שלא בהתאם לתקנון (לרבות פריצה לאתר ו/או לתוכנת הפעילות ו/או שינוי ו/או התערבות בדרך פעולתם ו/או שינוי טבלת הדירוג) ו/או תוך עשיית עבירה ו/או שלא על פי הוראות הדין, תהא עורכת הפעילות רשאית לבטל את השתתפותו ו/או זכייתו ו/או לדרוש בחזרה את הפרס של משתתף כאמור (ו/או של משתתפים אחרים שניקודם שונה ו/או הושפע עקב פעולות כאמור לעיל), ולמשתתף כאמור לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכת הפעילות בגין כך.

5. איתור הזוכים

1.5. עורכת הפעילות תפרסם בעמוד הפייסבוק או האינסטגרם את שם הזוכה ו/או את רשימת הזוכים ותנסה ליצור קשר עם הזוכה ו/או הזוכים באמצעות שליחת הודעה אישית אל המייל בפרופיל האישי בפייסבוק או האינסטגרם במידה ואינו חסום, כל זאת בשעות העבודה המקובלות.

2.5. במידה ולא יעלה בידי עורכת הפעילות ליצור קשר עם המשתתף ו/או המשתתפים הזוכים, בתוך שבעה ימים ו/או המועמד לזכייה לא אותר ו/או המועמד לזכייה אינו עומד בכל תנאי ההשתתפות, ייפסל מועמד זה ולא יהיו לו טענות כלשהן כלפי עורכת הפעילות.

3.5. עורכת הפעילות תהא רשאית להאריך את מועד איתור המועמד לזכייה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ו/או לא לחלק את הפרס לאף משתתף אחר.

4.5. כל המועדים הרלוונטיים לפעילות יקבעו אך ורק על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות ומועדים אלו אינם ניתנים להשגה או לערעור.

6. הפרס

1.6. בהתאם לתנאי ההשתתפות שיוצגו בעמוד הפייסבוק או האינסטגרם, כל משתתף שעמד בתנאי ההשתתפות כאמור, וייבחר כזוכה על-ידי עורכת הפעילות, יזכה בפרס שיוגדר בעמוד הפייסבוק או האינסטגרם.

2.6. משתתף יכול לזכות בפרס אחד בלבד בכל תקופת פעילות.

3.6. מימוש הפרס יתבצע בדרך של משלוח אל הזוכה בהתאם לפרטים למשלוח שיימסרו על-ידי הזוכה באמצעות תיבת ההודעות האישית כאמור לעיל או בכל דרך אחרת שתקבע עורכת הפעילות לפי שיקול דעתה הבלעדי. משלוח הפרס אל הזוכה בהתאם למפורט לעיל, ייחשב כמילוי מחויבות עורכת הפעילות למתן הפרס, ולא תישמע כל טענה בנוגע לאי קבלת הפרס בפועל על-ידי הזוכה.

4.6. האחריות למימוש הפרס הינה על הזוכה בלבד. עורכת הפעילות לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש הפרס מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בזוכה.

7. אחריות

1.7. עורכת הפעילות רשאית לשנות מועדים ו/או תנאים ו/או פרטים בפעילות ו/או בתקנון זה, ובמקרה כאמור לא תישמע כנגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או תלונה.

2.7. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, אינם אחראים לפעילות התקינה של מערכת האינטרנט ו/או מערכת התקשורת ו/או מערכת המחשבים באמצעותה נערכת הפעילות ולא יישאו באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במהלך הפעילות ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות אשר ייגרמו למשתתף בגין שיבושים או הפרעות כאמור.

3.7. למשתתף לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.

4.7. המשתתף מצהיר ומביע הסכמתו כי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה יהיו רשאיות לעשות שימוש, לפי שיקול דעתם, בתוכן ו/או מידע אשר נשלח על ידו, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לפרסמם, לערוך אותם, לשנותם, לשדרם באינטרנט ו/או במסגרת כל פעילות אחרת לקידום הפעילות ובכלל.

5.7. עורכת הפעילות רשאית שלא לאפשר השתתפות למי שהשתתפותו בפעילות כמפורט לעיל, נעשתה מתוך מעשה עבירה, מרמה או שלא כדין מכל בחינה שהיא וכן רשאית היא לשלול את קבלת הפרס או להפסיק את מימוש הפרס בכל שלב במקרה שהסתבר כי הזכייה נעשתה מתוך או במסגרת מעשה עבירה, מרמה או שלא כדין.

6.7. עורכת הפעילות רשאית להפסיק בכל עת ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את הפעילות, כולה או חלקה ו/או לשנות את תנאיה, כולם או חלקם, כל זאת מבלי שתחול עליה כל חובה להודיע על כך מראש.

7.7 .תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות. עצם השתתפותו של המשתתף בפעילות מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בתקנון זה.